MIKROCONCRETE és un enrasament premesclat bicomponent disponible en dues versions
 de diferents granulometries, BASIC i SLIM, adequat per a anivellar i uniformar superfícies
de formigó i fons de ciment i sobretot és idoni per realitzar superfícies decorades.
MIKROCONCRETE és un producte marcat CE d'acord amb la norma de referència UNI EN 13813. USOS:     Fons decoratiu adequat per al recobriment amb EPOXYCOVER 150, POLYCOVER 104WB,
POLYCOVER MONO, POLYCOVER SB i amb els productes transparents de la línia AQUA.     Enrasament d'arrebossats tradicionals a base de calç-ciment.     Enrasament de manufacturats de formigó prefabricats com a pilars, panells i bigues.     Massilla per reparar microfractures i parts irregulars.     Recobriment de plats de dutxa.RECUBRIMENT DE PISCINES


RESINES PER A PAVIMENTS 3D


FICHAS TECNICAS